Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Rodiče
Poradna
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Náplň činnosti školního metodika prevence


•Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

•Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí,vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

•Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

•Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

•Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

•Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

•Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.


Schránka důvěry pro žáky


Škola

Dokumenty prevence


Preventivní program školy (PPP) 2019/2020
Plán práce primární prevence 2019/2020
Školní preventivní strategie
Směrnice prevence rizikového chování
Krajský plán primární prevence 2019-2022

Preventivní akce pořádané ve školním roce 2018/2019


Škola Škola

Preventivní akce pořádané ve školním roce 2017/2018


Škola

Preventivní akce pořádané ve školním roce 2016/2017


Škola