Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Dokumenty
Prevence
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Preventivní program školy - PPP


Preventivní program školy - PPP (dříve Minimální prteventivní program - MPP) vychází z pokynů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

Představuje ucelený souhrn aktivit, programů a dalších akcí zabezpečovaných základní školou s cílem maximálního možného omezení vzniku nežádoucích rizikového chování u našich žáků.

Preventivní program školy - PPP zpracovává a jeho naplňování všemi příslušníky školy, zúčastněnými rodiči a dalšími externími spolupracovníky řídí školní metodik prevence.


Cíle programu


Prevence rizikového chování u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje především na aktivity v oblastech prevence:


 1. násilí a šikanování (kyberšikana) a posilování pozitivního klimatu ve školách,
 2. záškoláctví,
 3. kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování,
 4. ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže,
 5. xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu,
 6. užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek,
 7. netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling),
 8. diváckého násilí.
 9. komerčního sexuálního zneužívání dětí,
 10. syndromu týraných a zneužívaných dětí,
 11. sekt a sociálně patologických náboženských hnutí,
 12. etické výchovy

Další cíle:


 1. Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování.
 2. Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu.
 3. Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy.
 4. Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností.
 5. Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky.
 6. Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence
 7. Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti


Plné znění Preventivního programu školy - PPP a další dokumenty prevence můžete nalézt v sekci Dokumenty..