Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Dokumenty
Vzdělávací program
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Školní vzdělávací program


„V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti.“

L.N.Tolstoj


Pojetí školního vzdělávacího programu


Naše škola je spádovou vesnickou školou, s téměř rodinným prostředím. Chceme naše žáky vzdělávat a vychovávat tak, aby se z nich stali tvořiví, samostatní, kulturní a vychovaní mladí lidé s dobrými osobnostními vlastnostmi, také svobodní, kteří budou mít zájem se nadále vzdělávat a zdokonalovat se a budou umět si v životě poradit.

Úvádíme zde jen hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu, zaměření školy a akce pořádané školou. Celé znění Školního vzdělávacího programu tak jak byl zpracován je možné najít v sekci Dokumenty.


Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu


umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení

• Učit děti využívat ICT technologie

• Učit děti pracovat s informacemi a využívat je v praxi

• Učit děti hledat vhodné způsoby učení

podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

• Učit děti hledat souvislosti, logicky myslet

• Učit děti využívat poznatky v praktickém životě

vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

• Učit děti formulovat vlastní názor a obhájit si ho

• Učit děti respektovat názor jiných

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

• Učit děti spolupracovat

• Učit děti být aktivní při řešení úkolu

připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti

  • Učit děti objektivně hodnotit sebe i druhé

  • Učit děti seznamovat se se svými právy a plnit povinnosti

  vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

  • Učit děti chránit životní prostředí

  • Učit děti empatii

  učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

  • Učit děti chránit zdraví své a ostatních

  • Učit děti dodržovat pravidla bezpečnosti

  • Učit děti pomoci druhým

  vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

  • Učit děti poznávat tradice a kulturní hodnoty a vážit si jich

  pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

  • Učit děti využívat své vědomosti ke svému rozvoji při přípravě na svou budoucnost


  Škola se zaměřuje na:

  1. Počítačovou gramotnost žáků a pedagogů
  2. Rozvoj dalšího vzdělávání žáků a pedagogů (kurzy a zájmové útvary)
  3. Rozvoj moderních metod výuky
  4. Prevenci sociálně patologických jevů
  5. Environmentální výchovu
  6. Cizí jazyky – každý žák by měl po dokončení základní školní docházky ovládat jeden cizí jazyk, děti narozené v roce 1997 a později již mohou volit z nabídky volitelných předmětů další cizí jazyk
  7. Péči o žáky mimořádně nadané a s výukovými problémy
  8. Zvyšování odbornosti pedagogů a jejich schopnost pracovat v týmech
  9. Zlepšování materiální vybavenosti školy (vybavení učeben, pomůcky)
  10. Další rozvoj zájmové a mimoškolní činnosti
  11. Spolupráci s partnery školy (Školská rada, Rada rodičů, PPP, zájmové organizace v obci, spolupracující školy atd.)
  12. Dobrou přípravu žáků na další studium a samostudium
  13. Výchovu dětí v moderní Evropany

  Škola pořádá tyto akce, které jsou zařazeny do školního vzdělávacího programu (OSV)

  1. Vítání prvňáčků v obřadní síni OÚ
  2. Zápis prvňáčků „V pohádce“
  3. Besedy v knihovně
  4. Vystoupení žáků v DPS
  5. Pěvecké a recitační soutěže
  6. Dopravní soutěž
  7. Den dětí
  8. Koncerty
  9. Školní výlety
  10. Projekty v ekologickém středisku Sluňákov
  11. Návštěvy P – centra Olomouc
  12. Sportovní soutěže (běžecké, skok do výšky, vybíjená, kopaná atd.)
  13. Rozhlasové relace žáků
  14. Filmová a divadelní představení
  15. Besedy a exkurze
  16. Škola v přírodě
  17. Plavání žáků III. a IV. třídy
  18. Lyžařský výcvik
  19. Den pro předškoláky
  20. Projekt Velikonoce
  21. Mikulášský den
  22. Čarodějnický den
  23. Barevný týden na I. stupni
  24. Akademie I. a II. stupně
  25. Výstavy žákovských prací