Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


Dokumenty
Výroční zpráva
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Výroční zpráva


Základní škola v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ( o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - §11 a 12 odstavce 2) a vyhláškou č. 15/2005 Sb.(která stanovuje náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) a novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb. (s účinností od 1.8.2009) zpracovává každoročně „Výroční zprávu o činnosti školy“.

Zpráva se zpracovává podle osnovy uvedené níže a obsahuje zhodnocení celoroční činnosti školy. Jsou v ní obsažena i hodnocení jednotlivých bodů (1 až 27). Na závěr je výroční zpráva projednána na pedagogické radě a následně předložena Školské radě. Po projednání Školskou radou je zaslána zřizovateli školy, kterým je městys Brodek u Přerova.

Originální výtisk výroční zprávy o činnosti ZŠ v Brodku u Přerova za minulý školní rok a další předchozí výroční zprávy jsou uloženy u ředitelky ZŠ a jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

V elektronické podobě je Výroční zpráva k nahlédnutí v sekci Dokumenty .


Body osnovy:

 1. Východiska výroční zprávy školy
 2. Úvod
 3. Základní údaje o škole
 4. Přehled pracovníků školy
 5. Personální zabezpečení školy
 6. Organizační schéma školy
 7. Podmínky ke vzdělávání, analýza a hodnocení rizik v materiální oblasti
 8. Průběh vzdělávání
 9. Spolupráce s rodiči, odbornými organizacemi a veřejností
 10. Výsledky vzdělávání žáků
 11. Hodnocení nabídky výchov
 12. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
 13. Zajištění bezpečnosti, rozbor úrazovosti žáků
 14. Přechod žáků z mateřské školy a jejich úspěšnost, přechod žáků z neúplných škol, formy spolupráce
 15. Údaje o zápisu k povinné školní docházce
 16. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 17. Zájmová činnost, mimoškolní a další aktivity školy
 18. Prezentace školy na veřejnosti
 19. Projekty financované z cizích zdrojů, zapojení do rozvojových a mezinárodních programů
 20. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
 21. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
 22. Výsledky kontrol a inspekční činnosti České školní inspekce
 23. Písemné informace
 24. Základní údaje o hospodaření školy
 25. Vlastní hodnocení školy
 26. Předložení výroční zprávy
 27. Zveřejnění výroční zprávy