Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


O škole
Vybavení
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Vybavení školy


Podmínky materiální


 • vybavení výpočetní technikou (počítače, tiskárny)

 • prezentační technika (8 data projektorů, případně jiná prezentační technika,

 • video, DVD přehrávač, televizor, CD přehrávač, 8 interaktivních tabulí)

 • jiná technika (scaner, kopírovací stroje, vypalovačka, vázací stroj, laminátory)

 • didaktické a metodické pomůcky

 • učebnice a výukové texty

 • výukový software


 • Škola disponuje celkem 73 ks počítačů, z toho 47 využívají žáci a 26 počítačů se nachází v odborných učebnách nebo je užívají učitelé,vedení školy a administrativní pracovnice. Na obou budovách školy je přístup k internetu. Rozšiřování vybavenosti výpočetní technikou je obsaženo v dlouhodobém plánu školy a ICT plánu.

  ICT učebna II. stupně je vybavena 26 žákovskými a jedním učitelským počítačem připojených na internet a tiskárnou, dále dvěma notebooky, hlasovacím zařízením a interaktivní tabulí. Na prvním stupni funguje počítačová učebna se 14 žákovskými a jedním učitelským počítačem a interaktivní tabulí, jež jsou napojeny na internet.

  Na velmi dobré úrovni je vybavení školy výukovým softwarem, který škola využívá v souladu s licenčními ujednáními. ZŠ vlastní výukové programy (určené k výuce i ověřování znalostí) ke všem vyučovacím předmětům. Tyto výukové programy byly zakoupeny z dotací v rámci SIPVZ i z vlastních prostředků. Škola vypracovala ICT plán školy, který obsahuje inventuru současného stavu vybavení školy výpočetní technikou a vším, co souvisí se SIPVZ. ICT plán školy je součástí důležité dokumentace školy.

  Další rozšiřování materiálního zabezpečení a obnovování zastaralé techniky je v plánu dalších investic. Postupně dochází k modernizaci a obnovování inventáře pomůcek a didaktické techniky. V plánu rozšiřování sortimentu výukových pomůcek jsou zejména pomůcky pro výuku cizích jazyků, pro práci s integrovanými žáky, výpočetní technika, výukový software a didaktické pomůcky zaměřené na vnímání více smysly – trojrozměrné i obrazové.

  V roce 2011 se naše škola zapojila do projektu Peníze školám, realizace tohoto projektu byla započata dne 1.7.2011. V rámci tohoto projektu byla škola vybavena počítačovou učebnou s 25 PC, 10 notebooky pro pedagogy, 4 interaktivními tabulemi, 4 dataprojektory, kopírovacími zařízením apod.

  Ve školním roce 2014/2015 škola realizuje projekt Digitálně a interaktivně, který je zaměřen na vzdělávání pedagogů v práci s digitálními technologiemi a v rámci tohoto projektu bude škola vybavena 14 tablety.

  Postupně dochází k modernizaci a obnovování inventáře pomůcek a didaktické techniky. V plánu rozšiřování sortimentu výukových pomůcek jsou zejména pomůcky pro výuku cizích jazyků, pro práci s integrovanými žáky, výpočetní technika, výukový software a didaktické pomůcky zaměřené na vnímání více smysly – trojrozměrné i obrazové.  Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola Škola

  Učebnice a výukové texty

  Učebnice jsou žákům poskytovány zdarma, žáci na konci vyučovacího roku učebnice vrací, žákům I. ročníku jsou veškeré pomůcky ponechány. Některé vyučovací texty a jiné materiály učitelé tvoří a rozmnožují pro potřeby výuky na kopírovacím stroji.


  Podmínky hygienické


 • struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů

 • režim vyučování

 • prostředí školy (učebny a ostatní prostory)

 • zákaz kouření a používání jiných škodlivin

 • ochrana před úrazy

 • dostupnost prostředků první pomoci

 • zásobování vodou

 • zásobování hygienickými potřebami


 • Je stanovena vhodná struktura pracovního a odpočinkového režimu žáků a učitelů s dostatkem relaxace a aktivního pohybu. Je stanoven vhodný režim vyučování s ohledem na hygienu učení a věk žáků. Ve škole je zaveden vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků). Ve všech budovách školy je zakázáno kouření, pití alkoholu a požívání jiných škodlivin. Je vypracována strategie (dokumenty školy, směrnice) ochrany žáků před úrazy. Prostředky první pomoci jsou uloženy na dostupných označených místech, včetně kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, je zabezpečena praktická dovednost učitelů poskytovat první pomoc.

  Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Ve všech hygienických zařízeních je rozvod teplé vody. Na všech toaletách je k dispozici toaletní papír, tekuté mýdlo a papírové ručníky. I ve sborovnách s výjimkou tříd je rozvod teplé vody. Rozvod teplé vody je zajištěn do výtvarných dílen. Stravování žáků i zaměstnanců je zajištěno ve školní jídelně, která je v areálu mateřské školy.


  Podmínky psychosociální


 • prostředí zdravého učení

 • vzdělávání propojené se životem

 • věková přiměřenost

 • naplnění potřeb žáka

 • příznivé sociální klima

 • spoluúčast žáků na vzdělávání

 • včasná informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni


 • Ve škole je vytvářeno prostředí pohody, zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy. Vzdělávání je propojeno se skutečným životem – dbá se na osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti, výuka je věkově přiměřená a hodnocení motivující (respekt k individualitě žáků, hodnocení v souladu s individuálními možnostmi a pokrokem, dostatek zpětné vazby, tolerantnost k chybám a omylům). Jsou naplňovány potřeby žáků, všestranný prospěch žáka je hlavním momentem v přípravě a realizaci vzdělávání. Je rozvíjeno příznivé sociální klima – propagována otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost se třídou, školou. Je zpracována strategie na ochranu žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. Dbá se na spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, která přechází do modelu demokratického společenství - budování komunity na principech svobody, odpovědnosti, stability společných pravidel, spravedlnosti, spolupráce. Organizačně je zajištěna včasná informovanost o věcech uvnitř školy i mimo ni, jsou respektovány potřeby jedince a jeho osobní problémy.


  Podmínky prostorové


 • třídy

 • odborné učebny (Aj, Nj, CH – Fy)

 • učebny výpočetní techniky

 • prostory pro učitele

 • další prostory pro výuku (tělocvična, dílna, kuchyňka) • Třídy
  ŠD
  Odborné učebny
  Učebny výpoč. tech.
  Prostory pro pedagogy
  Další prostory
  I. stupeň
  5
  2
  0
  1
  1 (sborovna)
  Hřiště, výtvarná dílna
  II. stupeň
  8
  0
  3
  1
  1 (sborovna)
  Tělocvična,hřiště, výtvarná dílna, knihovna, cvičná kuchyň, školní dílna

  Vyučování probíhá na dvou budovách – I. a II. stupně. Na budově I. stupně v pěti třídách. Na této budově působí dvě oddělení ŠD, obě oddělení ŠD pro mladší i starší děti mají k dispozici samostatnou místnost. Na budově II.st. také v pěti třídách. Jsou využívány i odborné učebny – např. jazykové - anglického jazyka, počítačová učebna, učebna fyziky a chemie, interaktivní učebna. K mimoškolním činnostem i vyžití o přestávkách je k dispozici malé hřiště za budovou I. stupně. Nová tělocvična (I. etapa), zcela vyhovuje hygienickým a prostorovým podmínkám.


  Ceník vybavení školy při poškození majetku - zde


  Podmínky personální


 • kvalifikovanost pedagogických pracovníků

 • počítačová gramotnost pedagogů

 • rozšíření kvalifikace pedagogů

 • zaměření dalšího vzdělávání pedagogů

 • ředitelství školy

 • pedagogická praxe učitelů