Škola

Kontakty

Škola

I. stupeň – sborovna 581 741 139

Škola

2. stupeň – sborovna 581 277 893

Škola

ředitelna,
kancelář školy
581 741 140

Škola

zs.brodek@volny.cz
581 741 140


Užitečné odkazy

městys

městys
Brodek u Přerova

městys

www.seznam.cz

městys

IVOŠ
Ocenění společnosti Scio

Další odkazy


O škole
Historie
Škola

Časopis

Školní časopis

Časopis

Adopce na dálku

Škola

Omlouvání žáků

Historie školství v Brodku u Přerova


Vzdělávání má v Brodku u Přerova již dlouholetou tradici. Brodecké děti měly nejprve možnost chodit do školy v Kokorách, kde je škola doložena od roku 1691. Teprve dle zakládací listiny z 20. října 1765 byla zřízena triviální škola pro Citov a Brodek. Dle zmíněné listiny dostával učitel ročně 10 měřic pšenice a 5 měřic žita a sice od Brodeckých 2/3 a od Citovských 1/3. Na penězích od sedláků a chalupníků v obou obcích 3 zl. 54 kr. pětkrát ročně mu bylo dovoleno chodit po koledě, tu dostával od každého souseda 1 kr. nebo 3 vejce, na Tři krále 3 kr. nebo 4 vejce, o hodech a ve svátky velikonoční a svatodušní ještě k tomu po koláči, v den Nalezení a Povýšení sv. kříže vždy ½ vědra, o koledě vědro, celkem ročně 2 vědra piva z klášterního sklepa.

Na základě guberniálního výnosu z 11. listopadu 1784 bylo povoleno zřídit v Brodku vlastní školu. O rok později dal Náboženský fond k dispozici pro školní vyučování část hospodářského dvora. Přípisem z 26. února 1788 přišlo od c.k. kamerálního úřadu nařízení, aby prostory určené k vyučování vyhověly požadavkům obsaženým ve školském nařízení ze 6. prosince 1774, především, aby učebna mohla pojmout alespoň 40 dětí, aby byla opatřena všemi nutnými školními přístroji. Učitel měl mít k dispozici samostatný byt s komorou a kuchyní. První učitel Kašpar Černín, narozený v roce 1768, se před ustavením živil prodáváním kolomazi. Dostával školní plat – za každé dítě v prvním oddělení 1,5 kr., za dítě v 2. oddělení 2 kr., od placení schopných žáků dostával ročně jeden bochník chleba. K vytápění školy dostával od každého sedláka a od každého chalupníka 1 otýpku dřeva. Ve školním roce 1793/1794 navštěvovalo školu 78 žáků.

Roku 1846 byla při škole zřízena zahrádka a dvůr. V sobotu 14. srpna 1847 v 10 hodin ráno vyhořelo v Brodku 90 čísel domů a 45 stodol se vším svezeným obilím včetně školy kryté doškem. Po požáru ji nechal citovský statkář pokrýt na vlastní náklady břidlicí.

V roce 1863 došlo vlivem vzrůstajícího počtu žáků k přestavbě školy, tak aby byla třída zvětšena. Od roku 1871 byl učitel v Brodku postaven do II. třídy s ročním služným 500 zl. r. č. a s příspěvkem ve stáří 50 zl. r. č. Na místě bývalého obecního domku čp. 90, v roce 1880 byla postavena nová škola za učitele Josefa Gajdoše. K obecné škole v Brodku přibyly v meziválečném období ještě další tři školy. Obecní zastupitelstvo během zimních měsíců podniklo rozhodné kroky ke zřízení měšťanské školy. Zemská školní rada v Brně dne 5. května 1919 povolila zřídit v Brodku měšťanskou chlapeckou a dívčí školu. Již 15. září 1919 nastoupilo do jejího prvního ročníku šedesát žáků z Brodku, Kokor, Majetína, Želechovic, Žeravic, Citova a Lhotky. Vyučovalo se v pronajatých místnostech bývalého obecního hostince. Obec již tehdy zakoupila pozemek na konci vesnice pro stavbu nové školy, ale pro nedostatek financí musela svůj záměr o několik let odložit. Obec se musela na dlouhou dobu zadlužit, neboť náklady na stavbu školy se vyšplhaly na 1 150 000Kč. K realizaci byl vybrán projekt brněnského architekta dr. Štorkana – Bernkopfa, stavební práce byly zadány místnímu staviteli Karlu Herinkovi. Stavět se začalo na podzim roku 1925. Stavba rychle rostla, avšak těsně před jejím dokončením 15. – 17. června 1926 postihla obec povodeň. Všechny místnosti v suterénu byly zatopeny, musely v nich být dřevěné podlahy nahrazeny kachlíkovými a vedle školy vykopána studna s funkcí sběrače. Žáci sice hned po prázdninách do školy nastoupili, ale slavnostní otevření školy muselo být odloženo na 19. září 1926. Četní návštěvníci nešetřili obdivem, vždyť škola měla prostorné a světlé učebny, z toho tři specializované: pro výtvarnou výchovu, pro dívčí a ruční práce a pro fyziku a chemii.. kabinety byly moderně zařízeny, v suterénu byla kuchyně a dílny. Na svou dobu byla škola moderní a její fotografie byly vyžádány jako exponát na výstavu soudobé kultury v Brně v roce 1928. Součástí objektu byla na severní straně přízemní budova s bytem pro ředitele školy, pro učitele byl postaven v roce 1923 dům o šesti bytech – „učitelák“.

Škola v 50-tých letech

Škola postupně získávala další moderní vybavení, nejen z prostředků obce. Rozrůstala se školní knihovna a byly vybaveny dílny pro chlapecké ruční práce. Počet žáků rostl, ve školním roce 1933/1934 bylo u zápisu 212 žáků. Od školního roku 1938/1939 se stala měšťanskou školou újezdní a do jejího obvodu patřily obce Brodek, Citov, Císařov, Luková, Majetín.

Počátkem roku 1920 zahájila činnost soukromá mateřská školka, v roce 1939 byla otevřena státní mateřská školka, v roce 1981 se přestěhovala školka do nové budovy.

Základní školství procházelo častými reformami – v roce 1953 i v Brodku u Přerova byla národní (obecná) a střední (měšťanská) škola sloučeny v jednu, jejíž název se měnil v závislosti na zrovna platné zákonné úpravy délky povinné školní docházky. Počet žáků rostl s populační vlnou, na 1. stupni též po zrušení škol v Císařově, Citově a Lukové. Vůbec největší počet zapsaných žáků (415) byl ve školním roce 1980/1981, byli rozděleni do 16 tříd, učitelský sbor měl 21 členů. To již skončilo směnné vyučování, neboť od září 1980 se vyučovalo ve dvou montovaných pavilonech, postavených v blízkosti školní budovy 2. stupně. Na počátku školního roku 1989/1990 byly pavilony na příkaz hygienika opuštěny, z jejich stěn vystupoval škodlivý formaldehyd.

Vybavení školy bylo modernizováno také v souvislosti s rozšiřovanou polytechnickou výchovou. Školní družina začala pracovat ve školním roce 1953/1954, od školního roku 1974 měla dvě oddělení. Zájmové kroužky byly při škole zřizovány jak podle zálib žáků, tak podle možností učitelského sboru, často také jen proto, aby bylo vyhověno nadřízeným úřadům.

Škola dnes

Škola je jednopatrová budova s lomenou střechou. V přízemí i v prvním patře se nacházejí učebny 2. stupně, v prvním patře je počítačová učebna, sborovna a ředitelna. Dřívější šatny v suterénu školy byly nahrazeny uzamykatelnými skříňkami pro každého žáka. Žáci 1. stupně se vyučují a školní družina působí na samostatné budově na Masarykově nám. č. 91. Dále se ve škole nachází učebna výtvarné výchovy, fyziky a chemie, školní knihovna a výtvarná a keramická dílna. Ve sklepních prostorách je zbudována školní kuchyňka a dílny.


Školní prapor Joži Úprky


Naše škola se může pochlubit neobvyklou raritou – školním praporem.

V březnu 1888 navrhl správce školy školní radě, aby byla důstojně oslavena památka čtyřicetiletého panování Františka Josefa I. a památka stoletého trvání zdejší školy. Byla zorganizována sbírka, která vynesla 58 zl. 30kr.. Peníze byly využity na financování malby obrazu sv. Cyrila a Metoděje na prapor pořízený již v roce 1882. Práci zhotovil akademický malíř Joža Úprka za 25 zl. Do Brodku se Úprka dostal jako kamarád brodeckého rodáka Matouše Beni, jež působil v Suchonicích na Slovácku. Dne 14. října 1888 se konala oslava před zvonicí spojená s vysvěcením praporu. Oslavy se však účastnilo malé množství hostů, zřejmě kvůli špatnému počasí.

Na černobílé fotografii můžeme vidět školní prapor s malbou Joži Úprky (vlevo František Ilgner, vpravo Karel Herink, foceno 1943 O. Strakou)


Škola Škola Škola